1. Algemeen
Beachvolleybalvereniging BeachMe maakt gebruik van de beachvolleybalvelden bij Sportpark Koedijkslanden.

2. Aanvraag lidmaatschap
Voor het aanvragen van een lidmaatschap dient de aanvrager het daarvoor bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat van BeachMe.

3. Het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.

4. Leden
Leden zijn natuurlijke personen.

Het bestuur kan een lid wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat ‘erelid’ verlenen.

Het lid zal op geen enkele wijze de vereniging in diskrediet brengen.

Gastspelers (dat wil zeggen: niet-leden die gebruik willen maken van de beachvelden) mogen tegen een vergoeding van € 5,00 per keer spelen. Het veld dient te worden gehuurd via het kopje Huur / reserveer velden. Hier kunt u het veld reserveren en meteen betalen.

Bezoekers (dat wil zeggen: niet-leden die geen gebruik willen maken van de beachvelden) hebben slechts toegang tot de locatie indien zij geen gebruik maken van de velden en het materiaal. In bepaalde gevallen kan voor een bezoeker entree kosten in rekening worden gebracht.

5. Beëindiging van het lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren door middel van een schriftelijke opzegging van het lid bij het secretariaat voor 31 december van het lopende jaar.

6. Aansprakelijkheid
Ieder lid welke deelneemt aan trainingen en wedstrijden doet dit geheel voor eigen risico. In geen geval kan het bestuur verantwoordelijk worden gesteld voor welke gevolgen van trainingen en wedstrijden dan ook.

7. Contributie
De contributie geeft een lid het recht om gebruik te maken van de beschikbare velden. Degene aan wie het predikaat ‘erelid’ is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie. Leden die trainingen volgen betalen naast de contributie ook een bedrag voor trainingen. Dit bedrag wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld.

Indien tot invordering van niet betaalde contributie moet worden overgegaan, zijn alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het niet betalende lid.

8. Beachpas
De vereniging verstrekt elk jaar aan de leden een persoonlijke beachpas, welke geldig is voor het betreffende jaar. De beachpas is niet overdraagbaar.

9. Locatie reglement
Het lid dient zijn of haar pasje altijd bij zich te hebben en moet op aanvraag het pasje kunnen tonen.

Er mag slechts gebruik gemaakt worden van de beachvolleybal velden, het terras en het clubgebouw.

Er mag geen overlast bezorgd worden aan de anderen.

Het lid dient zich te houden aan de huisregels en/of gebruikersvoorwaarden van BeachMe.

Tot de velden hebben toegang de spelers, die voorzien zijn van een geldige beachpas. Spelers die niet in het bezit zijn van een geldige beachpas kunnen door of namens het bestuur van de velden worden verwijderd. Bij wedstrijden treedt de wedstrijdleider als gemachtigde van het bestuur op.

Op de velden mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen.

Er mogen geen honden of andere (huis-)dieren toegelaten worden.

Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals:

– hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
– het beklimmen van de omrasteringen;
– het verontreinigen van de velden of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van afval;
– elke gedragingen, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen.

Alle personen, welke gebruik maken van de velden dienen op een verantwoorde wijze om te gaan met het materiaal.

Bij verlies of vernieling van materialen eigendom van de vereniging, dient de nieuwwaarde vergoed te worden.

Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van de velden, palen, en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging en de locatie daarvan terstond aan het bestuur van vereniging mededeling te doen en de werkelijke schade te vergoeden.

Het lid is eindverantwoordelijke voor het verantwoord gebruik en het opbergen van materiaal.

Materiaal moet na gebruik schoon worden opgeborgen op de daarvoor aangegeven plaats.

Bij het verlaten van het veld, dient deze glad achter te worden gelaten. Er wordt verwacht dat gaten of hobbels worden geëgaliseerd. Hiervoor is materieel beschikbaar.

Het is niet toegestaan zonder overleg met het bestuur een andere dan de door de vereniging aangestelde train(st)er te engageren op de velden.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur activiteiten te organiseren.

Voor aanbrengen van versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallatie, etc. is de toestemming van het bestuur vereist.

Het lid dient er voor te zorgen dat de accomodatie fatsoenlijk wordt achtergelaten. Er wordt verwacht dat het zand van de kleding en lichaam wordt ontdaan op de velden, zodat zo min mogelijk zand op overige plaatsen terechtkomt.

Het is niet toegestaan de velden onder te verhuren aan derden zonder overleg met het bestuur.

Het bestuur heeft het recht eenieder, die zich niet aan dit reglement houdt van de locatie te verwijderen. En bij herhaling het lidmaatschap te ontnemen.

10. Toepassing van dit huishoudelijk reglement
Het lid wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.

Bij het negeren en/of niet naleven van de regels van het huishoudelijke reglement beslist het bestuur over de te nemen sanctie(s).

Dit huishoudelijk reglement geldt voor iedereen dit zich op de locatie bevind.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van BeachMe.

Indien het huishoudelijk reglement op enig punt strijdig mocht zijn met de statuten, dan prevaleert het gestelde in de statuten.

De bestuur behoudt zich het recht voor het huishoudelijk reglement te wijzigen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.